รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1นายมงคล รุณธาตุ 055817760 
101ชายเขาวิทยานายธีรพล ศรีทองอ่อน 0554470210805043316
102ชุมชนด่านวิทยานายวสันต์ ศิริกุล 055447315 
103ชุมชนเมืองปากฝางนายอกนิษฐ์ ขำวีระ 055449227 
104นาน้อยวิทยา    
105น้ำริดราษฎร์บำรุงนายชัชดล ตลอดพงษ์ 055447023 
106บ้านขุนฝางนายยุทธชัย พันแพง 055419225 
107บ้านคุ้งตะเภา  055414822 
108บ้านงิ้วงามนางวรรณภา ชุ่มกลิ่น 055448366 
109บ้านซ่านสามัคคี  055445013 
110บ้านดงช้างดี    
111บ้านเด่นด่านนางสาวณัฐฐินันท์ นวลหมวก   
113บ้านน้ำไคร้    
115บ้านบ่อพระนายสมคิด เมืองก่อ   
116บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์)นางสาวจิราพร กลิ่นขจร 055412298 
119บ้านวังดินนางอณุธิดา กันจรรยา 055478285 
120บ้านวังแดง  055446040 
121บ้านวังถ้ำสิบเอกวัชชิระ บำรุงเกตุ   
122บ้านวังโป่งนายมนตรี รักนิยม  0898592518
124บ้านห้วยฉลอง    
125บ้านหัวหาด  055448086 
126บ้านหาดงิ้ว  055446085 
127บ้านหาดเสือเต้นนางสุภาพร ล้านเชียง 055407035 
128บ้านเหล่าป่าสานายนิคม ทนันไชย  0810371858
129ประชาชนอุทิศนางภุมรินทร์ จันทะคุณ   
131ป่าขนุนเจริญวิทยานางสาวรุ่งรดา ผดุงณธีกุล 055414821 
132ปางต้นผึ้ง    
133ไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์)    
134พิชัยดาบหัก 1นายนิรันต์ ผ่องใส 055413532 
135ม่อนดินแดงวิทยาคมนางศุภนาถ บุญกอแก้ว 055414275 
138ราษฎร์อํานวยนายเศรษฐวิชญ์ วงษ์สละ   
140วัดคลองนาพงนางนิรชา พันธุพัฒน์ 055449025 
143วัดคุ้งยาง    
145วัดช่องลม    
146วัดดอย    
147วัดดอยแก้วนางนิตยา วรสร้อย 055446309 
148วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)  055441743 
149วัดทุ่งเศรษฐี    
151วัดพระฝางนายสิงหา บุญเอี่ยม   
152วัดแม่เฉยนายเอกวิทย์ นาคหอม 055447345 
153วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล)นายภาณุ พรหมน้อย 0554123160891944017
154วัดวังยางนางภาวิไล ผ่องใส 0554490950819626182
155วัดวังหมู(นิมมานโกวิท)นายศุภณัฐ อ้นน่วม 055445014 
157วัดสิงห์ศรีสว่างนางวรัญญา เสียงโต 055446289 
158วัดอรัญญิการามนางหนึ่งฤทัย โตมิ 055411556 
159สวนหลวงสาธิตฯ  055412728 
160สามัคคีวิทยานายวรากรณ์ วังแก้ว   
162หนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา)นายสาโรช ดีวิจิตร 055441434 
164อนุบาลอุตรดิตถ์นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ทอง 055411060 
201ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)นายนิติรัฐ สุขวัฒน์ 055491120 
202ชุมชนบ้านวังหินนายชำนาญ สิงห์ใส 055491167 
203บ้านข่อยสูง    
204บ้านชําทอง  055491545 
205บ้านไชยมงคล  055454203 
206บ้านเด่นสําโรง    
207บ้านท่าอวนนายกฤษฎี คงจันทร์ 0554512802
208บ้านน้ำอ่างนางปิยนาถ น่วมทอง 0554541790878392869
209บ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์)    
210บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)นายประกิจ สนโต 055451275 
211บ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี)  055451284 
213บ้านหาดสองแคว  055496004 
214บ้านเหล่านางสาวนารี ขวัญอ่อน 055454040 
215บ้านแหลมถ่อนสามัคคีนายบดินทร์ ฟองใหญ่   
216บ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี)    
217บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์)    
218พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์)จ่าสิบเอกเชวงศักดิ์ ไทยแท้  0871077343
219ร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์)    
220วัดบ้านใหม่นายไพบูลย์ จุลญาติ 055491123 
223หมู่ห้าสามัคคีนางสาวอธินา ขัดผาบ 055491125 
301ชุมชนบ้านโคนนายฌานชินะ ญาณวุฒิ 055455057 
302ชุมชนบ้านดงนายภาคิญ ไชยวงค์ 055455182 
303บ้านกองโคนายนิรัติ บัวทอง 055421375 
304บ้านขอม    
305บ้านคลองกล้วยนางระเบียบ บุญมา   
307บ้านคลองกะพั้วนายวุฒิพงษ์ ปิ่นนาค   
308บ้านคลองเรียงงามนายเจริญ แสนย่าง   
310บ้านคลองละวาน    
311บ้านชําตกนางสาวธนิดา บุญมี   
312บ้านชําสองนายธนศุภกิจ เชื้อน่วม   
313บ้านชําหนึ่ง    
314บ้านดอนโพนายอนนท์ กอโพธิ์ศรี   
315บ้านดารา  055496001 
316บ้านดินแดงนางสาวศศิวิมล อินปา 055421587 
317บ้านเต่าไหเหนือ    
318บ้านท่าเดื่อนางรัชดา อ่อนแพง   
319บ้านท่ามะปรางนางสาววรรณภา วัชรพุทธ   
320บ้านท้ายน้ำ  055421586 
321บ้านท่าสักนางมลธิชา เรือนจันทร์ 055496003 
323บ้านทุ่งป่ากระถิน    
325บ้านนายางนายวัชรา เลี้ยงวงษ์   
326บ้านนาอิซางนางปวีณา วรรณปัญญา   
327นาอินวิทยาคมนางณัฏฐา อุ่นแก้ว   
328บ้านในเมืองนายณัฐเชวง รักพงษ์ 0554212530848181908
329บ้านบึงท่ายวนนางสาวพัทธินันท์ณัชชา พุฒหมื่น 055436503 
330บ้านปากคลอง    
332บ้านป่าแต้ว    
333บ้านฟากบึง    
334บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75นายทรงศักดิ์ หงษ์หิน 055421585 
335บ้านวังสะโม  055496002 
336บ้านป่ากะพี้นายสมพงษ์ ธรรมชัย  0861994943
337บ้านหนองกวางนางสาวศิริลักษณ์ เกียรติญัติอังกูร   
338บ้านหน้าพระธาตุนางสาวฐิติพร ธรกิจ 055421320 
339บ้านหลักร้อย    
340บ้านหัวค่าย  055421230 
341บ้านหาดทับยานายเจษฎา อิ่มอยู่   
343วัดดอกไม้    
344วัดบ้านเกาะนายจตุรงค์ บุญเสือ   
345วัดพญาปันแดน  055455085 
346วัดโรงม้า  055421187 
347วัดไร่อ้อยนายสุทธิชัย ปานเอี่ยม   
348วัดวังผักรุงนายธวัช เทศคลัง  0894614472
349แหลมนกแก้วนายสมปอง มาศรี   
401ชุมชนไผ่ล้อมวิทยานางสาวอัจฉริยาภรณ์ รักตลาด 055453278 
402ชุมชนวัดบรมธาตุนายกิตติกุล แย้งจันทร์ 055453425 
403อนุบาลชุมชนหัวดงนายกมลพันธุ์ เพ็งปาน 0554313830898580130
405ด่านแม่คํามันนายอุเทน แก้วทิ   
407นานกกกนายคณิต ทิพย์โอสถ   
410บ้านห้วยใต้นางนาตยา เกตุวงศ์ 055457407 
411บ้านห้วยทรายนางสาวพุทธรักษ์ จันทร์เจียม   
415วัดดงสระแก้ว    
416วัดดอนสักนายโสภณ สีหะอำไพ 055431010 
418วัดนาทะเล    
419วัดน้ำใสนายนิวัติ เสรีวัฒน์   
423วัดห้องสูงนายชาคริต ชิวชื่น 055431754 
424วัดใหม่  055431497 
427อนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)นายศักดา แป้นไทย  0848302038
502บ้านท่าช้างนายสัมฤทธิ์ ช้ามะเริง 055418055 
503บ้านนาป่าคายนางสาวอรัญญา อุ่นทอง   
505บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214นายสิทธิศักดิ์ จันทร์ดุ้ง   
506บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์)นายสุริยะ อยู่สืบ   
507บ้านน้ำหมีใหญ่    
508บ้านปางวุ้นนายสมบูรณ์ มาลา   
509บ้านปางหมิ่น    
510บ้านผักขวงนายจีรพงศ์ ซาซง   
511บ้านแพะนายเชิดสกุล จันนวน   
512บ้านร้องลึกนายขวัญธิชล บุญกาวิน 055415446 
514บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)    
515บ้านวังปรากฏนายกมล เมิดไธสง  0848154669
516บ้านแสนขันนายนเรศ สุขเกษม 055418028 
518บ้านห้วยปลาดุก    
520วังโป่งดํารงวิทย์นางสุภารัตน์ อินดวง  0848139323